Muutos, johtaminen ja apteekin kehittäminen – teemoina syksyn pd³-käyttäjäpäivällä

Syksyn pd³-käyttäjäpäivä kokosi jälleen yhteen runsaslukuisen joukon apteekkilaisia. Mukaan oli lähtenyt niin pd³-konkareita kuin uusia tuttavuuksia. Tapahtuman merkittävyyttä lisäsi 100:nnen apteekin liittyminen pd3-käyttäjien joukkoon.

Kuinka motivoin muutokseen ja johdan? Mitä ratkaisuja Pharmadatalla on tilanteeseen tarjota? Näihin kysymyksiin saimme vastauksia päivän aikana.

Johtaminen ja palvelut tuottavat hyötyä asiakkaalle

”Johtamisen keskiössä on asiakas, jolle tuotetulla hyödyllä onnistuminen lopulta mitataan ”, toimitusjohtaja Ilkka Toivola avasi syksyn käyttäjäpäivän. Esimerkkeinä asiakkaalle tuotettavasta hyödystä hän nosti pd³- kehitystyön ja tilauspalvelu EasyMedin, jossa toimintojen selkiytyminen ja nopeutuminen tuottavat lisäarvoa apteekille ja apteekin asiakkaille.

”Johtajan tulee olla dialogissa asiakkaiden kanssa ja seurata ajan ilmiöitä”, Ilkka jatkoi ja nosti esille viime vuoden lopulla Apteekkiverkko-palveluun toteutetun Kela-yhteyden, jonka toiminta ”testattiin” palvelunestohyökkäyksessä kesäkuun alussa. Apteekit, jotka käyttävät Apteekkiverkkoa, turvasivat asiakaspalvelunsa ja saivat toimitettua lääkkeet hyökkäyksestä huolimatta. Yli puolet Suomen apteekeista käyttää Apteekkiverkkoa.

Dialogista on osoitus myös vuosi sitten esitetty kysymys, kuinka apteekki voi tehostaa pd³-järjestelmän käyttöä ja toimintaansa Pharmadatan tuotteiden avulla. Vastauksena tähän on Pharmadata laajentanut palvelutarjontaansa. ”Tavoitteenamme on tarjota apteekeille merkittävää liiketoiminnallista hyötyä ja auttaa apteekin asiakkaiden palvelemisessa”, Ilkka toteaa.

Palveluliiketoiminta – avain apteekin kehittämiseen

”Tutkimusten mukaan hyvä johtaja on reilu ja idearikas visionääri, joka ottaa työntekijänsä huomioon. Hän on ihmisten johtaja, jonka liiketoiminnan osaaminen, toimialan tuntemus, persoonatekijät, visionäärisyys ja idearikkaus ovat tärkeitä osa-alueita”, Pharmadatan palveluliiketoimintaa luotsaava Riia-Liisa Rasimus kertoo.

”Hyväkin johtaja sokeutuu ajoittain omalle liiketoiminnalle – uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen tai muutoksen tunnistaminen on välillä haasteellista arkipäivän keskellä. Me autamme tunnistamaan apteekin nykytilan, asettamaan tavoitetilan sekä valitsemaan konkreettiset ja toimivat menetelmät tavoitteiden saavuttamiselle”, Riia-Liisa kertoo ja jatkaa ”haluamme auttaa apteekkia sujuvampaan arkeen ja tehostamaan liiketoimintaansa.”

Apteekkarina hänellä on kokemusta johtamisesta ja palveluliiketoiminnan johtajana hän haluaa tuoda osaamisensa ja idearikkaan persoonansa apteekkien ja kollegoiden avuksi.

Apteekit ja johtajat ovat erilaisia, siksi palvelut räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yleiskoulutukset, erityiskoulutukset ja taloushallinnon esimiesvalmennus auttavat apteekkia kehittämään myös henkilöstön osaamista. Apteekkarinvaihdoksessa, talouden johtamisessa sekä järjestelmänvaihdoksessa ja muissa projekteissa Pharmadatan asiantuntijat tuovat osaamisensa apteekin liiketoiminnan kehittämiseen.

Miksi tämä kaikki on tärkeää? Riia-Liisan mukaan osaava henkilökunta näkyy asiakaspalvelussa, apteekin imagona ja henkilökunnan houkuttelevuutena. Taloushallinnon jatkuva seuranta ja hallinta ovat selkeitä kilpailutekijöitä myös tulevaisuuden lääkemarkkinoilla.

Hyvä johtaja motivoi muutokseen

”Ansaitakseen olemassaolon oikeutuksen, jokaisen ketjun jäsenen on tuotettava sellaista lisäarvoa, että seuraava on siitä valmis maksamaan. Apteekissa asiakkaan tulee olla valmis maksamaan se lisäarvo, jonka apteekki hänelle tuottaa. Jos tätä ei tapahdu – sillä ei ole oikeutusta, apteekki on turha”, apteekkari Risto Kanerva kiteytti johtamisen ydinajatuksen.

Johtajan tehtävänä on Riston mukaan valmistaa organisaatio tuottamaan lisäarvoa. Kuinka sitten johdetaan? ”Jos haluat menestyä yksilönä ja liike-elämässä, uskalla olla erilainen”, Risto toteaa J. Ridderstrålen sanoin.

Hyvä johtaja sovittaa oman johtamistyylinsä tilanteen mukaan – tyynellä lammella on erilaista kuin koskessa. Huomiota tulee kiinnittää myös organisaatiorakenteeseen, asiantuntijoiden johtaminen on erilaista kuin tuottavan tason henkilöstön. Huippujohtajat kykenevät lisäksi edistämään useita ristiriitaisilta vaikuttavia asioita samanaikaisesti.

Nykyaikaisessa johtajuudessa vahvimpana nousee esiin henkilökohtainen auktoriteetti. Johtaja voi esittää itselleen seuraavia kysymyksiä: keskitynkö ihmisiin vai toimintaan, rationalisoinko vai tuotanko arvoa asiakkaalle, otanko riskejä vai pelaanko varman päälle, tiedolla vai tunneälyllä? Mihin johtamisellasi pyrit ja mikä on sinulle luontainen tapa toimia?

Riston mukaan matkalla hyväksi johtajaksi Sinun on ensimmäiseksi ylitettävä rajat, jotka olet itsellesi asettanut. ”Hyvä itsetuntemus, tunneäly ja määrätietoisuus yhdistettynä vaatimattomuuteen – näistä hyvät johtajat on rakennettu”, Risto summaa.

Riston johtamassa Tapiolan apteekissa on tehty pitkä ja vaativa ”yhteinen matka” 1 ½ vuodessa. Varasto, tuotevalikoima sekä toiminnat ja tehtävät on käyty läpi, perustekemistä on selkiytetty. Apteekkijärjestelmä on tämän jälkeen vaihdettu ja uusiin tiloihin muutettu. ”Aikataulupaineita ja johtamisen haasteita ei ole puuttunut. Asenteista ja peloista on päästy yli. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa platformi valmis. Kivijalka menestykselle on rakennettu –  työ voi alkaa”, Risto kertoo ja avaa motivointiin käyttämänsä lauseet: ”Mennään tästä yhdessä eteenpäin. Mietitään porukalla, miten tämä ratkaistaan”.

Varaa oma pd3 esittelyaikasi myynti@pharmadata.fi tai soita puh. 0406834700

Satavuotiaassa Suomessa 100 pd3-apteekkia

Sata vuotta sitten Suomessa lääkärissäkäynti oli suuri tapahtuma ja lääkärin käsin kirjoittamaa reseptiä säilytettiin huolella. Vuosisadan alusta aina vuoteen 1973 saakka lääkemääräys jäi apteekkiin ja arkistoitiin sinne kymmeneksi vuodeksi. Reseptin tiedot kopioitiin ns. signatuuriin, joka sitten kiinnitettiin lääkepulloon tai purkkiin.

Sadassa vuodessa apteekkien reseptit ja tiedot ovat siirtyneet sähköisiin järjestelmiin. Uusin ja nykyaikaisin pd³ -tietojärjestelmä on kolmen viime vuoden aikana kasvanut sadan apteekin monipuoliseksi työkaluksi, jonka tarkkuus ja nopeus ovat aivan omaa luokkaansa. Sadas pd³-järjestelmä asennettiin Varkauteen Käpykankaan apteekkiin. Pharmadata kävi paikan päällä onnittelemassa apteekkia apteekkijärjestelmävaihdon tunnelmissa.

Kolme kuukautta – kolme apteekkijärjestelmän vaihtoa

Onnittelukäynnillä tavoitimme apteekkari Kirsi Puurusen työn touhusta ja kiireen keskeltä, haastattelulle liikeni kuitenkin pieni hetki. Kirsiä voidaan syystä sanoa järjestelmänvaihdon asiantuntijaksi. Takana on kolmen kuukauden aikana yhden pääapteekin ja kahden sivuapteekin käyttöönotot.

Uuden järjestelmän hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun palvelimet tulivat tiensä päähän. Kirsi selvitti vaihtoehdot, konsultoi kollegoita ja valitsi pd³-järjestelmän. Valinnassa painottui lisäksi järjestelmäntoimittajan luotettavuus.

Kesäkuussa pääapteekkiin, Varkauden Vanhaan Apteekkiin, asennettiin pd³-järjestelmä. Sivuapteekit Käpykangas ja Könönpelto liittyivät joukkoon syyskuun alussa.

Johtaminen, avoimuus ja vastuullisuus – onnistuneen projektin avaimia

Sata vuotta sitten Suomessa väki siirtyi pelloilta ja vainioilta tehtaisiin. Muutosjohtajien ensimmäinen tehtävä oli opettaa ihmiset tulemaan töihin aina samaan aikaan, noudattamaan samoja sääntöjä ja ohjeita, tekemään samaa asiaa yhä uudelleen ja yhä tehokkaammin. Nykyaikana tuottavuuden tehostaminen on edelleen ajankohtaista, johtaminen on muuttunut monimuotoisemmaksi.

Apteekkijärjestelmien vaihdossa Pharmadatan projektipäällikkö toimii apteekin johdon tukena. ”Harvoin muutos toteutuu ilman ongelmia, mutta hyvällä johtamisella niistäkin selvitään. Vastasin itse apteekin osalta kokonaisuuden hallinnasta”, Kirsi kertoo ja jatkaa ”proviisori hoiti koulutusten organisoinnit huolehtien, että jokaisella työntekijällä on riittävä tietotekninen osaaminen omalta vastuualueeltaan. Lopulta vastuu omasta osaamisesta on työntekijällä itsellään, sitä ei voi ulkoistaa.”

Vastuullisuus ja avoimuus nousevat apteekkarin ja henkilökunnan kertomuksessa usein esille käyttöönoton onnistumisesta puhuttaessa.

Viesti kulkee

Sata vuotta sitten tieto siirtyi kuulijalta toiselle kasvotusten. Viestinnässä käytettiin puhelinta ja kirjeitä. Nykyaikainen tietojärjestelmä ja ohjelmat moninkertaistavat tiedon siirtymisnopeuden. Jakelukanavien runsaus auttaa tavoittamaan kohderyhmän aikaisempaa tehokkaammin ja laajemmin.

”Keskustelemme paljon ja jaamme tietoa toinen toisillemme. Tietämättömyydestä ei tuomita, vaan etsimme ratkaisuja yhdessä. Lisäksi käytämme aktiivisesti Prestoa kaikkien kolmen apteekin kesken”, apteekinhoitaja Sanna Kudjoi kertoo. Presto on apteekin intranet, johon on yhdistetty dokumenttipankki. Sen kautta apteekki voi jakaa mm. päivittäistä työinformaatiota, toimintaohjeita, uutisia ja sisäisiä tiedotteita henkilökunnan kesken.

Aloittelijasta asiantuntijaksi – yhteistyöllä ja huumorilla eteenpäin

Lähes poikkeuksetta tietojärjestelmän vaihdoksessa useimmat tuntevat itsensä ensin aloittelijaksi – noviisiksi. Tällöin on hyvä muistaa, että ammattitaito ei järjestelmänkään vaihdossa katoa mihinkään. Harjoittelun ja käytön myötä tilanteen hallinta ja luottamus omiin uusiin taitoihin kasvaa. Kolmen kuukauden jälkeen Varkaudessa on reseptin toimitus pd³-järjestelmällä koettu nopeammaksi, ja vanhaa järjestelmää ei enää otettaisi takaisin. Kauas tästä ei jääty Könönpellossakaan, jossa ensimmäinen resepti toimitettiin apteekin avauduttua, ja puolen päivän aikaan farmaseutti totesi rauhallisesti tilanteen olevan hallinnassa. Käpykankaalla puolestaan toimitettiin apteekista käyttöönoton jälkeisenä päivänä annosjakelua.

Suomen siirtyessä uudelle vuosisadalle keskustelua käydään digitaalisuudesta ja virtuaalitodellisuudesta. Useissa yhteyksissä muutoksen sanotaan syntyneen suomalaisten pitkäjänteisen työn seurauksena. Pitkä tie on kuljettu pellolta nykyhetkeen ja tulevaisuudessa vauhdin kuvataan kiihtyvän.

Apteekissakaan vauhti ei hidastu. ”Yhteistyöllä ja huumorilla kaikesta on selvitty ja selvitään eteenpäin. Lyödään tyhmät päämme yhteen ja siitä se ratkaisu löytyy!” Sanna sanoo ja kaikki remahtavat nauruun. Muutoksen keskellä ilo ja avoimuus ovat käsin kosketeltavissa.